Viktig information om Entyvio till patienten

Patienten bör upplysas om att informera sin läkare vid tecken på allergi, infektion eller PML

Med Entyvio finns det en möjlig risk för allergisk reaktion. Det finns också en potentiell risk för opportunistiska infektioner och för infektioner mot vilka tarmen fungerar som en skyddande barriär.  

Tecken på allergisk reaktion

 • Väsljud eller andningssvårigheter
 • Nässelutslag
 • Klåda, svullnad eller yrsel


Tecken på allvarlig infektion

 • Frossbrytningar
 • Skakningar
 • Ihållande hosta
 • Hög feber

 

Tecken som antyder att nervsystemet är påverkat

Man ska också vara uppmärksam på tecken som antyder att patienten drabbats av eventuella nya eller förvärrade neurologiska tecken och symtom. Om PML misstänks ska behandlingen med Entyvio avbrytas och om det bekräftas ska behandlingen avslutas permanent.

Var uppmärksam på tecken som:

 • Dimsyn, synförlust eller dubbelseende.
 • Svårt att tala.
 • Svaghet i en arm eller ett ben.
 • Förändrad gång eller problem med att hålla balansen.
 • Ihållande domningar.
 • Minskad eller förlorad känsel.
 • Minnesförlust eller förvirring.


Informationsmaterial till patienten

Patienten ska få en bipacksedel och ett patientkort vid eller inför sin första behandling med Entyvio. På patientkortet listas de symtom patienten ska vara särskilt uppmärksam på. Det kortet ska han eller hon bära med sig tills det gått fyra månader sen sista dosen med Entyvio.


Checklista patientinformation

 • Patienten som får Entyvio som subkutana injektioner, ska av sjukvårdspersonal få träning i subkutan injektionsteknik.
 • Nödvändiga vaccinationer ska göras innan behandling påbörjas.
 • Kontrollera om patienten har planer på att resa utomlands.
 • Kontrollera om patienten är eller planerar att bli gravid eller om amning planeras.
 • Patienten ska informeras om eventuella symtom på allergisk reaktion eller infektion.
 • Patienten ska informeras om att kontakta sjukvården vid tecken på påverkat nervsystem.
 • Patienten som får Entyvio som subkutana injektioner hemma, ska informeras om att så snart som möjligt kontakta sjukvården om hen missar att ta en dos.
 • Patienten ska bära med sig sitt patientkort.

 

 

Referenser