VÄLKOMMEN TILL ENTYVIO.SE

Här har vi samlat värdefull information om Entyvio. Du kan bland annat ta del av studieresultat, få information om olika beredningsformer, se instruktionsvideos, beställa material och demopennor samt anmäla dig till vårt nyhetsbrev inom gastroenterologi.

Entyvio är en tarmselektiv behandling indicerat för behandling av vuxna patienter med ulcerös kolit (UC) eller Crohns sjukdom (CD) med måttlig till svår sjukdomsaktivitet.1

image

EN TARMSELEKTIV BEHANDLING DESIGNAD FÖR IBD #

Entyvio är den första och enda tarmselektiva biologiska behandlingen som dämpar inflammation lokalt i tarmen vid UC och CD utan någon identifierad systemisk immunsuppressiv aktivitet.1,2,3 Effekten av Entyvio har utvärderats i två stora pivotala studieprogram, GEMINI och VISIBLE, med över 4 000 patienter.4-8

Ta del av resultat från studieprogrammen

image

FLEXIBEL* ADMINISTRERING UTIFRÅN PATIENTENS BEHOV

* Entyvio finns tillgängligt som både intravenös och subkutan underhållsbehandling vilket innebär en flexibilitet vid val av behandling och gör det möjligt för personer med UC eller CD att ta sin behandling hemma med en förfylld injektionspenna.1

Läs mer om Entyvio subkutan administrering

BESTÄLL DEMOPENNOR

image

LÄS MER

EN TARMSELEKTIV VERKNINGSMEKANISM

Entyvio är det första och enda biologiska läkemedlet med en tarmselektiv verkningsmekanism och är designad för att selektivt blockera inflödet av immunceller i tarmen.1,2,3

Se en kort video om hur Entyvio fungerar

image

PRAKTISK INFORMATION

image

VIKTIGT ATT VETA INFÖR OCH UNDER BEHANDLING

Vilka kontroller behövs inför behandling med Entvyio och vilken information behöver patienten få? Här har vi samlat information som rör säkerhet och monitorering inför, under och efter behandling med Entyvio.

Läs mer om säkerhet & monitorering

image

PRAKTISK INFORMATION OM BEREDNING OCH INTRAVENÖS ADMINISTRERING

Under fliken intravenös administrering finns praktisk information gällande beredning och administrering av intravenöst Entyvio.

Läs mer eller se en instruktionsvideo om intravenöst Entyvio

image

EN APP FÖR DINA PATIENTER

Leva med IBD är en app designad för att underlätta vardagen för patienter med IBD. Här finns praktiska tips om bland annat kost, nutrition och välbefinnande. I appen finns också en specifik Entyvio-del med information och tips om behandlingen samt instruktionsfilmer.

Läs mer här

HÅLL DIG UPPDATERAD GENOM VÅRT DIGITALA NYHETSBREV INOM GASTROENTEROLOGI

Via vårt nyhetsbrev kan du hålla dig uppdaterad gällande utbildningar, webinar samt få information
om olika patientmaterial och resurser. Nyhetsbrevet skickas ut ca 3-4 gånger per år.

Anmäl dig här

SNABBINFORMATION

KONTAKT

Vid frågor var god ring
08-731 28 00 eller maila oss

Referenser

Entyvio® (vedolizumab) 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska för intravenös infusion, 108 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna för subkutan injektion. Farmakoterapeutisk grupp: selektiva immunsuppressiva medel, ATC-kod: L04AA33. Rx, (F).

Subventionsbegränsning: Subventioneras i andra linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med konventionell terapi och som inte är lämpliga för behandling med en TNFα-antagonist. Subventioneras i tredje linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med en TNFα-antagonist.

Indikationer: För behandling av vuxna patienter med ulcerös kolit eller Crohns sjukdom med måttlig till svår sjukdomsaktivitet som inte svarat tillfredsställande på, som uppvisat avtagande behandlingssvar eller som är intoleranta mot konventionell behandling eller en TNFα-antagonist (antagonist mot tumörnekrosfaktor alfa). Enbart i.v.: För behandling av vuxna patienter med pouchit med måttlig till svår sjukdomsaktivitet, som har genomgått proktokolektomi med ileal reservoar (pouch) och anal anastomos på grund av ulcerös kolit och som inte svarat tillfredsställande, eller har uppvisat avtagande behandlingssvar, på antibiotika.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Aktiva svåra infektioner som tuberkulos (tbc), sepsis, cytomegalovirus, listerios samt opportunistiska infektioner som progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Varningar och försiktighet: Entyvio® ska inte ges till patienter med aktiva, svåra infektioner förrän infektionen är under kontroll. Försiktighet ska iakttas hos patienter med en kontrollerad, kronisk, svår infektion eller hos patienter som tidigare har drabbats av återkommande svåra infektioner. Patienterna ska noga undersökas för infektioner före, under och efter behandlingen. Patienter ska övervakas under och efter infusion av Entyvio® för tecken på infusionsreaktioner. Den som administrerar Entyvio® intravenöst ska vara förberedd för, och kunnig i, att hantera eventuella anafylaktiska reaktioner. Under behandling med Entyvio® ska patienten övervakas med avseende på nya eller förvärrade neurologiska symtom som beskrivs i läkarnas utbildningsmaterial. Patienten ska förses med ett patientkort. Kvinnor i fertil ålder ska använda lämpliga preventivmedel under behandlingen och fortsätta göra det i minst 18 veckor efter avslutad behandling. Som en försiktighetsåtgärd bör användning av vedolizumab undvikas under graviditet, såvida inte nyttan klart överväger eventuella risker för både modern och fostret. Vid beslut om användning av vedolizumab till kvinnor som ammar ska behandlingens fördelar för modern och potentiella risker för barnet beaktas.

För fullständig information om dosering, varningar och försiktighet, graviditet och amning, biverkningar, förpackningar och aktuella priser, se www.fass.se.

Datum för översyn av produktresumé: 01/2022

Kontakt: Takeda Pharma AB, infosweden@takeda.com, tel. 08-731 28 00, www.takeda.se.

C-ANPROM/SE/ENTY/0048 mars 2022