Inför och under behandling med Entyvio 

Kontrollera inför behandling

 • Om patienten har en svår, pågående infektion
 • Att tuberkulos är uteslutet
 • Att rekommenderade vaccinationer är genomförda
 • Att vaccinationer inför eventuell resa är genomförda
 • Om patienten är överkänslig mot substansen eller något hjälpämne
 • Att relevanta prover är tagna
 • Blodtryck och puls
 • Om patienten tar preventivmedel eller ammar i relevanta fall


Kontrollera under och efter behandling

 • För tecken på infektion
 • För neurologiska symtom som kan tyda på PML (som försvagning i ena sidan av kroppen, synstörningar, försämring av minne och orientering). Se produktresumé för Entyvio för mer info.
 • Att patienten inte kör bil om man efter behandlingstillfället känner av yrsel


Infektioner

Entyvio har en inflammationshämmande effekt i tarmen utan någon identifierad systemisk immunosuppressiv effekt. Dock finns det en potentiellt ökad risk för opportunistiska infektioner samt för infektioner där tarmen fungerar som en skyddande barriär, eftersom effekten på det systemiska immunförsvaret inte är helt känd hos patienter med UC och CD. Därför ska Entyvio inte ges vid pågående, svåra infektioner. Patienterna ska noga undersökas för infektioner före, under och efter behandlingen.


Tuberkulos

Entyvio är kontraindicerat för patienter med aktiv tuberkulos. Innan behandling med Entyvio påbörjas måste patienterna kontrolleras för tuberkulos i enlighet med lokala rutiner.

Om latent tuberkulos diagnostiseras måste lämplig tuberkulosbehandling påbörjas i enlighet med lokala rekommendationer innan Entyvio sätts in. Patienter som diagnostiseras med tuberkulos under tiden som de behandlas med Entyvio ska göra uppehåll i behandlingen tills tuberkulos infektionen har eliminerats.


Vid misstänkt PML ska behandlingen avbrytas

Vissa immunosuppressiva läkemedel har associerats med progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), en sällsynt och ofta dödlig opportunistisk infektion som angriper centrala nervsystemet.

Hälso-­ och sjukvårdspersonal ska övervaka patienter som behandlas med Entyvio för eventuella nya eller förvärrade neurologiska tecken såsom:

 • Progredierande försvagning av ena sidan av kroppen eller klumpiga arm­- och/eller benrörelser
 • Synstörningar
 • Förändrat tankemönster, minne och orientering, vilka leder till förvirring och personlighetsförändringar

Patienten ska även förses med ett kort där det framgår vilka neurologiska symtom man ska vara uppmärksam på. Om symtom på PML uppstår skall remiss till neurolog övervägas. Om PML misstänks ska behandlingen med Entyvio avbrytas och om det bekräftas ska behandlingen avslutas permanent.

 

 

Referenser