VISIBLE: Studieprogrammet utvärderade Entyvio som subkutan beredningsform vid  underhållsbehandling

VISIBLE bestod av fas III-­studierna VISIBLE 1 (UC), VISIBLE 2 (CD) och en öppen förlängsstudie. 5,6,7
I studierna inkluderades över 1 000 vuxna UC­- och CD-­patienter med måttlig till svår sjukdomsaktivitet. Studierna utvärderade säkerhet och effekt av en subkutan beredningsform av Entyvio som underhållsbehandling.

VISIBLE 2: Studiedesign 

I den randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas III­-studien VISIBLE 2 utvärderades effekt och säkerhet av underhållsterapi med subkutant administrerat Entyvio hos vuxna patienter med måttlig till svår CD. De patienter som uppnådde kliniskt svar vid vecka 6 efter öppen induktionsbehandling med två intravenösa infusioner (n=410/644) randomiserades till subkutant Entyvio 108 mg varannan vecka eller placebo. Primärt effektmått var andelen patienter i klinisk remission vid vecka 52. De sekundära effektmåtten var förstärkt kliniskt respons och kortikosteroidfri remission vid vecka 52 samt klinisk remission hos TNFα-­antagonist naiva patienter vid vecka 52.

 

Inklusionskriterier
- Inadekvat respons, förlorad respons, eller intolerans mot ett konventionellt läkemedel inklusive kortikosteroider, immunmodulerande läkemedel       och/eller TNFα- antagonister
- CDAI 220–450­ poäng
 

Definitioner
Klinisk remission: CDAI ≤150 poäng vid vecka 52.
Förstärkt klinisk respons: minskning på ≥ 100 CDAI-­poäng jämfört med baslinjen vid vecka 52
Kortikosteroidfri remission: patienter som använde perorala kortikosteroider vid baslinjen och som sedan slutat använda kortikosteroider samt var i klinisk remission vid vecka 52
Klinisk remission hos TNFα-antagonist naiva patienter: CDAI ≤ 150 poäng vid vecka 52 (n=63 placebo; n=107 subkutant Entyvio)

VISIBLE 2: Studieresultat 

Klinisk remission vecka 52

Efter 52 veckor sågs en signifikant förbättring av klinisk remission med subkutant administrerat Entyvio (inklusive 6 veckors intravenös induktionsbehandling) jämfört med placebo.

Klinisk remission vecka 52 (underhållsbehandling), primärt effektmått


 


 

Patientrapporterad data

Även sjukdomsrelaterad livskvalitet och arbets effektivitet utvärderades i VISIBLE 2. Patienterna som behandlades med subkutant Entyvio bibehöll de förbättrade värdena i IBDQ, EQ-­5D och WPAI­-CD vid vecka 52 i högre utsträckning än patienterna som fick placebo.

 

Referenser

5. VISIBLE 1: Sandborn W, et al. Efficacy and Safety of Vedolizumab Subcutaneous Formulation in a Randomized Trial of Patients With Ulcerative Colitis. Gastroenterol 2020;158:562–572, https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02611830

6. VISIBLE 2: Vermeire S, et al. OP23 Efficacy and safety of vedolizumab SC in patients with moderately to severely active Crohn’s disease, J Crohns Colitis 2020;14(Supplement_1):S020–1. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02611817

7. Vedolizumab subcutaneous long-term open-label extension study.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02620046